ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

 

Γεννήτριες τεχνολογίας PSA βιομηχανικής κλίμακας για παραγωγή υψηλής καθαρότητας αερίου αζώτου
Η τεχνολογία PSA βασίζεται στην παραγωγή αζώτου από πεπιεσμένο αέρα με χρήση της επιλεκτικής κατακράτησης του οξυγόνου καθώς άλλων προσμίξεων που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, εκτός του αζώτου, από κατάλληλα μοριακά κόσκινα (Carbon Molecular Sieves – CMS).
Τα χρησιμοποιούμενα μοριακά κόσκινα διαθέτουν κατάλληλο μικροπορώδες στο οποίο εισέρχονται τα μόρια του οξυγόνου και των υπόλοιπων προσμίξεων που περιέχονται σε αυτόν ενώ τα μόρια του αζώτου διέρχονται ελεύθερα. Η τελική καθαρότητα του παραγόμενου αζώτου εξαρτάται από τον χρόνο παραμονής του αέρα στα CMS.

Όλες οι γεννήτριες αζώτου διαθέτουν στήλες CMS σε ζεύγη, στις οποίες εισέρχεται εναλλάξ ο πεπιεσμένος αέρας. Έτσι κατά την διάρκεια που η μία στήλη ή ομάδα στηλών CMS συμπιέζεται για την παραγωγή αζώτου, η δεύτερη στήλη ή ομάδα στηλών αποσυμπιέζεται και αναγεννάτε αυτόματα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παραγωγή αζώτου σε σταθερή παροχή πίεση και καθαρότητα. Η λειτουργία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή ώστε να μην απαιτούνται χειρισμοί κατά την λειτουργία της γεννήτριας. Από τον μικροεπεξεργαστή ρυθμίζονται οι παράμετροι λειτουργίας. Η κάθε γεννήτρια έχει την δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 24 ώρες ανά 24ωρο 365 ημέρες ανά έτος χωρίς κανέναν απολύτως χειρισμό ενώ οι απαιτήσεις σε συντήρηση είναι ελάχιστες.
Η καθαρότητα του αζώτου στις γεννήτριες μεμβράνης κυμαίνεται από 95% έως 99,9995% (εναπομένων οξυγόνο από 5% έως 5 ppm)

Γεννήτριες τεχνολογίας μεμβράνης βιομηχανικής κλίμακας για παραγωγή αερίου αζώτου
Η τεχνολογία μεμβράνης βασίζεται στην παραγωγή αζώτου από πεπιεσμένο αέρα με χρήση του διαφορετικού βαθμού διάχυσης του οξυγόνου καθώς άλλων προσμίξεων που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, εκτός του αζώτου, από κατάλληλες μεμβράνες (fibre membranes)
Το οξυγόνο και οι ατμοί υγρασίας έχουν υψηλό ρυθμό διάχυσης με αποτέλεσμα να διαχέονται γρήγορα μέσω των τοιχωμάτων της μεμβράνης. Αντίθετα το άζωτο έχει χαμηλό ρυθμό διάχυσης, οπότε διαχέεται αργά μέσα από την μεμβράνη. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να παράγεται αέρας εμπλουτισμένος σε υψηλή περιεκτικότητα σε αέριο άζωτο
Η καθαρότητα του αζώτου στις γεννήτριες μεμβράνης κυμαίνεται από 95% έως 99,5% (εναπομένων οξυγόνο από 5% έως 0,5%)

Γεννήτριες εργαστηριακής κλίμακας για παραγωγή αερίων υψηλής καθαρότητας
Γεννήτριες παραγωγής υδρογόνου, αέρα, αέρα άνευ H/C, ξηρού αέρα, αζώτου υψηλής και πολύ υψηλής καθαρότητας για χρήση σε διάφορες εργαστηριακές αναλύσεις και εφαρμογές

 

 

Τύπος γεννήτριας Εργαστηριακή εφαρμογή
Hydrogen Generator -GC combustion detector application
– GC and GC/MS carrier gas application
– ICP/MS instruments
Zero Air Generator -GC combustion detector application
Ultra High Purity Zero Nitrogen Generator – GC makeup gas and carrier gas application
Ultra High Purity Nitrogen Generator – GC and other critical analytical application
High Purity Nitrogen and Dry Air Generator -Analytical instrumentation
Nitrogen Generator – LC/MS application
-Agilent 6400 & 6500 LC/MS instruments
Nitrogen and Dry Air Generator – LC/MS instruments
Midigas Lab / Nitrosource Lab -multiple LC/MS and centralized laboratory
supply applications
High Purity Nitrogen Generator -Analytical instruments including ICP
Nitrogen Generator – Circular dichroism and ICP purge applications
Nitrogen Generator -Edge medical devises
Dry Air Generator -Spectroscopy application
CO2 Free Air Generator -FT-IR and TOC application